profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO TRANSMISJI

z Kongresu MOVE International Mobility Congress odbywającego się 18 czerwca 2021 r. w Poznaniu

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi medialnej na żądanie (typu „py-per-view”) Audycji w ramach Kongresu MOVE International Mobilility Congress odbywającego się w dniu 18 czerwca 2021 r., oferowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 288 348 000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488 (zwane dalej: „MTP”).
  • Organizatorem Kongresu MOVE International Mobility Congress jest spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań.
  • Dostęp do Audycji jest bezpłatny, wymaga jednak uprzedniej Rejestracji zgodnie z Regulaminem.

 

 1. DEFINICJE
  • Transmisja – audiowizualna usługa medialna na żądanie, świadczona przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem sprzętu określonego w pkt 3.1 Regulaminu.
  • Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z Transmisji pod adresem internetowym http://www.live.kongresmove.pl/ i dokonała Rejestracji oraz opłaty zgodnie z Regulaminem.
  • Audycja – dostęp w drodze strumieniowania danych (streamingu) do transmisji wideo z wykładów Kongresu MOVE International Mobility Congress odbywającego się 18 czerwca 2021 r. Szczegóły dotyczące wykładów znajdują się na stronie internetowej http://www.kongresmove.pl/
  • Wydarzenie – Kongres MOVE International Mobility Congress odbywający się 18 czerwca 2021 r. Harmonogram Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://www.kongresmove.pl/
  • Rejestracja – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Transmisji, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.
  • Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez MTP.
  • Zakres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Wydarzenia do godziny zakończenia Wydarzenia, w którym Audycja będzie dostępna, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Audycji w ramach Wydarzenia. O zmianie godziny rozpoczęcia lub zakończenia Audycji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową na adres wskazany podczas Rejestracji.

 

 1. ZASADY ŚWIADCZENIA TRANSMISJI
  • Do skorzystania z Transmisji uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do sieci internetowej. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów osobistych, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  • Rejestracja dokonywana jest za pomocą strony internetowej http://www.live.kongresmove.pl/.
  • W celu skorzystania z Transmisji Użytkownik powinien dokonać Rejestracji na stronie http://www.live.kongresmove.pl/.
  • Podczas Rejestracji osoba zgłaszająca podaje następujące dane:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail
   • nazwa firmy/ instytucji i zajmowane stanowisko (opcjonalnie)
   • numer telefonu (opcjonalnie)
   • Hasło (ustalone przez Użytkownika)
  • Użytkownik otrzyma na adres mailowy podany podczas Rejestracji, e-mail potwierdzający Rejestrację. Rejestracja może być dokonywana do jednej godziny przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.
  • W trakcie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym pod adresem http://www.live.kongresmove.pl/.
  • Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.
  • Dostęp do Audycji jest bezpłatny, jednak wymaga logowania z użyciem adresu e-mail i hasła wskazanych podczas Rejestracji.
  • Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania transmisji Audycji osobom trzecim, w tym publicznie, do użytku komercyjnego
  • Użytkownik ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w Regulaminie, niezbędnych do korzystania z Transmisji.
  • MTP nie ponosi odpowiedzialności za (1) błędne podanie adresu e-mail przez zgłaszającego podczas Rejestracji, uniemożliwiające Autoryzację i skorzystanie z Transmisji, (2) niespełnienie przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie, (3) nieprawidłowe działanie sprzętu Użytkownika, (4) przerwy w dostępie do Internetu po stronie Użytkownika, (5) utracone korzyści.

 

 1. REKLAMACJE
  • Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania umowy należy kierować w formie wiadomości mailowej na adres aleksandra.skibinska@grupamtp.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, z dopiskiem MOVE.
  • Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej na adres e-mail podany przy Rejestracji lub pisemnej na adres podany w reklamacji jako adres zwrotny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania Rejestracji, nie później jednak niż przed rozpoczęciem korzystania z Transmisji.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres mailowy aleksandra.skibinska@grupamtp.pl przed rozpoczęciem korzystania z Transmisji. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.
  • Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Transmisji.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
  • Administratorem danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 288 348 000,00 PLN (MTP).
  • MTP wyznaczyły inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe: iod@mtp.pl.
  • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji i umożliwienia skorzystania z Transmisji.
  • Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  • MTP nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
  • Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty współpracujące z MTP w charakterze wykonawcy w związku z obsługą systemu informatycznego PPV, jak również poczty elektronicznej. MTP może ujawniać dane osobowe Użytkowników również podmiotów świadczącym dla niej usługi prawne, kurierskie, pocztowe, konsultacyjne, marketingowe.
  • MTP może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
  • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i Rejestracja stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. MTP może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanymi Audycjami, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
  • W granicach przepisów prawa Użytkownikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Turnieju uniemożliwi w nim udział. Użytkownik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy MTP przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
  • Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.
  • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z Transmisji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych MTP.
  • Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym http://www.live.kongresmove.pl/.
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2021 r.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.
  • W przypadku zamiaru udostępniania transmisji Audycji osobom trzecim, w tym publicznie, należy skontaktować się z MTP na następujący adres mailowy: support@ppv-stream.pl.
  • W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Usługą PPV zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu Rejestracji.
  • Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności:
   • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
   • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
   • skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr2.
 • Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres: aleksandra.skibinska@grupamtp.pl.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

 1. Głogowska 14

60-734 Poznań

 e – mail: aleksandra.skibinska@grupamtp.pl

 

 

 

Ja/My ________________________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy Transmisji w ramach Kongresu MOVE International Mobility Congress 2021 zawartej w dniu __________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ___________________

Adres konsumenta(-ów): ________________________

Data: ______________